juridisch-advies

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Veruit de meeste werknemers in de publieke sector zullen daardoor in de toekomst hetzelfde arbeidsrecht hebben als de werknemers in de marktsector. De wet treedt vermoedelijk in werking vanaf 1 januari 2020. Voordat de wet in werking treedt, moeten er nog allerlei andere wetten en regelingen aangepast worden. Maar vanaf nu kan iedereen zich al voorbereiden op de veranderingen die de nieuwe wet met zich meeneemt.


De veranderingen 

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren brengt de ambtelijke rechtspositie over naar het arbeidsrecht van de marktsector als opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Uitgangspunt hierbij is het zoveel mogelijk elimineren van de verschillen tussen personeel in de overheidssector en de marktsector. Tweezijdigheid en gelijkwaardigheid staan daarbij centraal.

De nieuwe wet heeft grote gevolgen. Er verandert ontzettend veel in het ambtenarenrecht, terwijl tegelijkertijd het fundament van de ambtelijke rechtspositie overeind blijft. Wat verandert er dan wel? Ambtenaren moeten een arbeidsovereenkomst sluiten met hun werkgever. Deze komt in de plaats van het huidige eenzijdige aanstellingsbesluit de in het bestuursrecht geregelde bezwaar- en beroepsprocedures verdwijnen het nieuwe ambtenarenrecht is niet langer publiekrechtelijk van karakter, maar privaatrechtelijk.


De geboorte van het nieuwe ambtenarenrecht

De opvatting bestaat dat met de normalisering het ambtenarenrecht wordt afgeschaft. Dat is echter nog maar zeer de vraag. Het publiekrechtelijke karakter maakt inderdaad plaats voor het privaatrechtelijke karakter van het arbeidsrecht dat in de marktsector geldt, maar niet volledig. De bijzondere rechten en plichten die gelden voor ambtenaren, blijven bestaan. Die komen in een nieuwe Ambtenarenwet voor alle werknemers in dienst van een overheidswerkgever. Voorbeelden hiervan zijn de beperking van de vrijheid van meningsuiting en het afleggen van een eed en belofte.

Zelfs alleen al het behoud van de term ambtenaar maakt duidelijk dat werknemers in de publieke sector na de normalisering zelfs qua benaming niet gelijk zullen zijn aan de werknemers in de marktsector. En daar komen dan verder het behoud van de ambtelijke status en het Ambtenarenstatuut nog eens bij. Het is dus beter te spreken over ‘het nieuwe ambtenarenrecht’.


En nu verder...

Er komen dus een hoop veranderingen aan. Er valt voor ambtenaren en hun overheidswerkgevers een compleet nieuwe juridische wereld te ontdekken. We delen graag onze kennis en expertise met u.


 

 

Van Kleef & Partners | Postbus 156 | 2770 AD Boskoop | 0172 - 21 68 81