Juridisch advies rechtspositie politieke abtsdragers

Rechtspositie van politieke ambtsdragers

De wachtgeldregeling voor politieke ambtsdragers is de afgelopen jaren steeds verder versoberd. De regelgeving, en vooral het overgangsrecht, is ingewikkeld en roept vaak vragen op. Naast de complexiteit van de regelgeving vraagt de politieke en maatschappelijke druk om zorgvuldige afwegingen en juiste toepassing van de regels.

Verantwoorde besluitvorming en uitvoering

In situaties waarbij het functioneren van bijvoorbeeld burgemeesters, wethouders of gedeputeerden ter discussie staat is het van groot belang om op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen. Met inachtneming van de belangen van alle betrokkenen dient tot een verantwoorde besluitvorming en uitvoering te komen. De maatschappelijke druk vereist een juiste wetstoepassing die soms indruist tegen het algemeen rechtsgevoel. Politieke doelmatigheid en wenselijkheid komen niet altijd overeen met juridische rechtmatigheid. Ook complexe regelingen rond pensioenvoorziening (ouderdoms- en nabestaandenpensioen) en arbeidsongeschiktheidsverzekering spelen hierbij een rol. Deze regelingen volgen ‘op afstand’ de gebruikelijke werknemersregelingen maar zijn voor gekozen en (Kroon)benoemde ambtsdragers zeker niet identiek.Wat kunt u van ons verwachten?


Wij adviseren u over de juiste interpretatie en toepassing van de regels die gelden voor politieke ambtsdragers. In crisissituaties hebben wij oog voor de politieke en maatschappelijke gevoeligheden en adviseren over de te voeren strategie. Wij helpen u de (juridische) besluitvorming zo in te richten, dat ook de politieke ambtsdrager in staat wordt gesteld zijn (sollicitatie)verplichtingen op een adequate wijze na te komen. Zo nodig regisseren wij voor u de begeleiding naar ander werk. Daarnaast organiseren en monitoren wij voor u de keuring en (verdere) begeleiding van de arbeidsongeschikt geraakte politieke ambtsdrager.

  • Advies over de juiste toepassing van de rechtspositieregelingen
  • Advies over begeleiding naar ander werk bij beëindiging van het politieke ambt
  • Advies over begeleiding ingeval van arbeidsongeschiktheid en regisseren van het inwinnen van nader medisch en medisch-specialistisch advies; het laten verzorgen van medische keuringen
  • Adviseren over pensioenvraagstukken, waardeoverdracht en het mitigeren van pensioenbreuken
  • Advies over nabestaandenpensioen

Van Kleef & Partners | Postbus 156 | 2770 AD Boskoop | 0172 - 21 68 81